}


wapen Heemstede Bloemententoonstelling Flora 1953 Heemstede
compiltatie flora 1953


    flora poster

Poster Flora 1953
Flora 1953 Ten Geleide burg. v.Rappard

Ten geleide: Burgemeester A.G.A. Ridder van Rappard 


 

Flora 1953 a warm wecome

 

 

 

 

 

Flora 1953 25h Sprookjesfeest
 25 hectare Flora 1953  bloemenkoningin
Florabord Heemstede 1952

Collectie Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, fotograaf: Fer van Buuren

Met dit bord aan de Herenweg in Heemstede werd in 1952
de Bloemententoonstelling Flora 1953 aangekondigd.
In 1952 the Flower Exhibition Flora 1953 was
already announced at the Herenweg in Heemstede.

wandelkaart

De grote wandelkaart Flora 1953 - Heemstede
The great hiking map Flora 1953 - Heemstede  compilatie folderOok in de VS werd uitvoerig reclame gemaakt
voor de Flora 1953, o.a. met onderstaande flyers.

    A Spring Festival in Hollands Garden. The Flora offers you:
an old Estate (anno 1600), A Flower Palace, A Hall of Honour Europe's
largest laid out Rockgarden, Greenhouses, Flower auction in the
style of Aalsmeer, Pavilion " Horticulture under Government Care"
Exhibition Pavilions, Aquatic Gardens, The House of To-day,

The House of the Future, Fairylike Illuminations, Flora Carillon,
Inviting Gallery of Shops, Cafe-Restaurants
with space,
comfort and entertainment.
Also in the US
was extensively advertised the Flora 1953,
including following flyers.

 

 folder Engels

folder fransHeemstede-Haarlem

 

 


folder flora        folderflora
flyer Lindbergh Reisburo


Brochures waren er in vele vormen en verschillende talen.
Brochures were in many forms and different languages.


folder Gulf1 Gulf folder 


Verkeersregeling gedurende de Flora 1953
Traffic control during the Flora 1953

verkeersregeling Gulf

Het bekende oliemerk Gulf voor auto's en motoren,
had speciaal voor dit evenement een kaart ontwikkeld,
waarop automobilisten en motorrijders konden zien, hoe
zij zonder al te veel oponthoud op een van de parkeerplaatsen
van de Flora konden geraken. Ook had de gemeentelijke  
politie in samenspraak met de organisatoren op enkele wegen
eenrichtingsverkeer ingesteld.

The Gulf Oil Brand, known for cars and engines,
developed specially for this event a map on which
motorists and motorcyclists could see, how they
without too many delays, could find one of the
parking spaces of the Flora. Also the municipal police,
in consultation with the organizers had set on some roads
one-way traffic.
  NZH vervoers- en entreebewijs  

Veel bezoekers uit de regio of reizigers die
per trein in Haarlem arriveerden, maakten
gebruik van de mogelijkheid om vanuit hun
woonplaats of vanaf het station Haarlem met
een gecombineerde reis- en entreekaart de
bloemententoonstelling Flora 1953 te bezoeken.
Many visitors from the region or travelers
who arrived by train in Haarlem, took
advantage of the ability from their place of
residence or from the Haarlem station
with a combined travel and ticket to
visit the Flora flower exhibition 1953.
 Passe-Partout H.A.Dekker

Een passe-partout voor de toegang gedurende
de gehele periode van de Flora 1953, afgegeven
aan de heer H.A. Bekker te Haarlem,
secretaris van de Gewestelijke Raad
voor Noord-Holland van het Landbouwschap.
A mat for access throughout the period
of the Flora 1953, issued to Mr. H.A. Bekker
in Haarlem, Secretary of the Agricultural
Regional Council for North Holland.  
molen    Flora 1953 nabij de entree

 Het Molentje van Groenendaal in 1953. Achter deze molen,
op de weilanden langs de Vrijheidsdreef was de Internationale
Bloemententoonstelling Flora 1953, de laatste in een serie
van drie, opgebouwd.
The Mill of Groenendaal in 1953. Behind the mill,
on the meadows alongside the Vrijheidslaan,
Flora International Flower exhibition 1953,
was built up as the last in a series of three.
   
eerste spade   Kerstmis 1952

It all started in 1951 - Het begon allemaal in 1951:
Burgemeester A.G.A. ridder van Rappard zette de
eerste spade in oktober 1951 in de grond.Kerstmis 1952
begon het tentoonstellingsterrein met op de achtergrond
de verschillende gebouwen al aardig vorm te krijgen.
Mayor A.G.A. Ridder van Rappard put the first
spade in October 1951 in the ground. Christmas 1952
started the exhibition site with the different buildings
in the background already getting to take shape.


                           
   bloemenpaleis
De hoofdingang van het bloemenpaleis.
The main entrance of the flower Palace.


   

   hoofdingang


   


kon.Juliana 1       kon.Juliana 2

Koningin Juliana bij de opening van de tentoonstelling op 13.3.1953 
met aan haar linkerzijde burgemeester mr A.G.A.Ridder van Rappard.
  Queen Juliana at the opening of the exhibition on 13.3.1953. 
To her left side Mayor Ridder van Rappard.kon.Juliana 3

hoog bezoek    jonge fotografe    Broeder

Het hoofd van de NATO strijdkrachten in Europa,
generaal Ridgway met zijn fotograferende echtgenote
"Penny" Long.De afbeelding van de jonge fotografe
prijkte op de voorpagina van de Katholieke Illustratie van
15 mei 1953.Twee paters met hun boxje. Laatstgenoemden
ontpopten zich als volleerde fotografen te midden van de
wondere pracht van tulpen, hyacinten en andere voorjaarsbloemen.
The head of the Allied forces in Europe,
General W. Ridgway with his camera-wielding wife
"Penny" Long. The image of the young photographer
was displayed on the front page of the Catholic
illustration of May 15, 1953. Two fathers with their box.
Latter proved as accomplished photographers in the midst

of the wonderful beauty of tulips, hyacinths and other spring flowers.

 

  

Amateurfotografen
Flora 1953 filmers
Flora 1953 - meer filmers

Flora 1953 - nog meer fotografen


Gen.Ridgway en vrouw Penny Long   General M.Ridgway and his wife

Generaal Matthew Ridgway en zijn vrouw "Penny" Long.
In mei 1952 verving Ridgway generaal Dwight D. Eisenhower als
de Geallieerd opperbevelhebber Europa (SACEUR) voor de net
opgerichte Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
General Matthew Ridgway and his wife "Penny" Long.
In May 1952, Ridgway replaced General Dwight D. Eisenhower as
the Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR) for the fledgling
North Atlantic Treaty Organization (NATO).

dame leest cathalogus
Een dame leest op het terras de cathalogus    ecelentie Malik India   oma Krouwels 102 jaar    
Excellentie H.S.Malik anbassadeur van India
en Oma Krouwels uit Haarlem 100jR.
persfotograaf
   Hostess Flora 1953

Beide foto's zijn van Historic Images, Memphis USA
Both pictures are from Historic Images, Memphis USAkaasdragers

 Molenbrug    Entree


Hoofdingang bij de Molenbrug en daaronder
een foto van dezelfde plek anno 2012
Main entrance at the mill bridge and underneath
a picture of the same place in 2012
 
 Molenbrug nu


Visitors from the u.s.
Bezoekers uit de v.s. op 3 april 1953
Visitors from the u.s. on April 3.1953


   ingang bloemenpaleis Carillontoren Flora 1953 Carillon en rotstuin

Ingang naar het bloemenpaleis en rechts de hoofdingang met de carillontoren.
Entrance to the flower Palace and right the main entrance and the Carillon Tower.
   
Voor de vreemdeling is de tulp zo langzamerhand het symbool van Nederland geworden.
Als wij ons niet vergissen, zijn er legio Amerikanen die menen, dat wij allen bollenkwekers
zijn in Volendams kostuum. Dit beeld van ons vaderland is wel vals en vertekend, maar
niettemin is het een feit, dat Nederland in het buitenland, vooral bekend is als het land
van de bollenvelden.

For the stranger the tulip is becoming the symbol of Netherlands. If we do not make mistakes,
there are many Americans who believe, that we are all bulbs growers in puddle of costume.
This image of our homeland isdistorted, but nevertheless it is a fact, that Netherlands abroad,
bestknown as the land of the bulb fields

(lees het hele verslag,klik-hier- )


winkeltjes        Entree bloemenpaleis
   
  Het Bloemenhof voor de hoofdingang
naar het bloemenpaleis met winkeltjes.
The Bloemenhof in front of the main entrance
to the Palace with flowers shops.

 


Hoofdingang Bloemenpaleis  
                                                          

Bloemenpaleis in kleur   Carillontoren in kleur                                                                                         

Carillontoren zw/w        bezoekers bij carillontoren


Wandelpad richting de klokkentoren met het
carillon gesponsord door de Holland-Amerika Lijn.
Walking trail towards the clock tower with
carillon sponsored by the Holland America line. 
luchtfoto

De huidige Flora is de vierde in de reeks.
In 1910, 1925 en 1935 hebben soortgelijke exposities
plaats gehad. Flora 1953 is echter veel uitgebreider
dan haar voorgangers en wellicht de grootste
bloemententoonstelling, die ooit is georganiseerd.

The current Flora is the fourth in the series.
1910, 1925 and 1935 have similar exhibitions.

However, much more detailed than its predecessors is
Flora 1953 and may be the biggest flower exhibition,
that has ever been organized.
    

winkeltjes        bezokers voor de Entree


Winkelgalerij Flora 1953

Vijver voor winkelgalerij en entree naar het bloemenpaleis
en bezoekers in de rij voor de ingang van het hoofdgebouw.
Pond for shopping arcade and entrance to the flower Palace
and visitors in the row in front of the entrance of the main building.
winkels


 

bloemenveiling1        bloemenveiling2


Flora 1953 bloemenveiling

Ook was er een echte bloemenveiling waar
bezoekers op een mooie bos bloemen konden bieden.
There was also a real flower auction where visitors
could offer on a beautiful bunch of flowers.

kijkje in de kassen   narcissen           hyacinten     

tulpen          hyacinten 

crocus


   .
Anjers    Azalea's


Overal bloemen zoals azalea's en anjers tijdens de verschillende
tentoonstellingen die werden gehouden in het bloemenpaleis.

Everywhere flowers such as azaleas and carnations during
the various exhibitions that were held at the flower Palace.


 
bloemenwaterval

De bloemenwaterval
The flowers waterfall

 grote tentoonstellingshal
De grote tentoonstellingshal
The large exhibit hallbloemenrand


De Flora is een officiŽle vaktentoonstelling.
De inzendingen, zowel in de volle grond als in
de kassen worden beoordeeld door een internationale jury,
waarin vooraanstaande deskundigen uit alle delen van
de wereld zitting hebben.
The Flora is an official professional show.
The entries, both in the open ground as in
the greenhouses are assessed by an international jury,
in which leading experts from all parts of the world.
 

wandelaars      even uitrusten

 

Bezoekers wandelend over de paden tussen de
bloembedden of rusten even uit op het Bloemhof.
Visitors walking along the paths between
the flower beds or resting on the Bloemhof.


Voor de winkeltjes 

 winkelende bezoekers

 onderweg naar het 
Bloemenpaleis

Zee van bloemen

weideterrein nu

Hierboven een foto van hetzelfde weideterrein anno 2012.
Al weer 60 jaar lang is hier de rust en stilte terug.
Bijna niets herinnert nog aan de drukte die
hier heerste in het voorjaar van 1953.

Above a picture of the same Meadow Park in 2012.
Allready 60 years back the peace and quiet here.
Almost nothing still reminds of the hustle and bust
that prevailed here in the spring of 1953.
 
 
 
tussen de gazons

Tussen de gazons lopen vele paden, waardoor de
bezoekers alle inzendingen gemakkelijk kunnen bekijken.

Between the lawns are many paths, allowing
visitors to view all entries close easily.
Langs de Lelievijver

bloesemboompje       bloesemboom

Zicht vanaf het weideterrein over de Lelievijver.
Op de achtergrond het Vrijheidsbeeld.
View from the meadow area on the lily Pond.
In the background the Statue of Liberty.beeldje               borstbeeld Linnaeus
 
Rotspartij met een beeldje van een jongeman.       Borstbeeld van Linnaeus.
Rock with a sculpture of a young man.                    Bust of Linnaeus.beeldje jongeman     Flora 1953 met beeldje M.Gobius

Het beeldje is gemaakt door beeldhouwster Marian Gobius
The statue was created by sculptor Marian Gobius
(Haarlem, 2.3.1910 - Voorburg, 11.12.1994)
gastvrouw1         gastvrouw3Gastvrouw in klederdracht

 

Am.legerofficier en gastvrouw      Meisje in klederdarcht  gastvrouw2        gastvrouw4
 

Gastvrouwen in klederdracht waren ingezet
om informatie te geven en de weg te wijzen.

Hostesses in traditional dress were deployed
to give information and the way.

zicht op weideterreinPaasdrukte op 5/6 april 1953
Easter crowds on 5/6 april 1953

FLORA 1953 Paasdrukte

Paasdrukte2

luchtfoto met overzichtTijdens de tentoonstelling van 1953 waren er tientallen,
zo niet enkele honderden verenigingen en bloembollenbedrijven
die met hun inzendingen meedongen naar de vele prijzen
die door allerlei instanties, bedrijven en particulieren ter
beschikking waren gesteld. De inzendingen betroffen o.a.
ook beplantingen van het Groenendaalse bosgebied met vroege
voorjaarsbloembollen bloembollen
als krokussen en narcissen.

During the exhibition of 1953 there were dozens,
if not several hundred associations
and flower bulb companies
that competed with their entries to the many awards
that by all sorts of bodies, companies and individuals
had been made available. F.i. also landscape of the Groenendaalse
forest area concerned the entries with early spring flower bulbs,

flower bulbs like crocuses and daffodils.


 gele narcissen

Narcissen op een van de hellingen in Groenendaal.
Narcissus on one of the slopes in Groenendaal.
 
 bloemenpaleis avond1      bloemenpaleis avond2

Het bloemenpaleis met ingang en winkelgalerij
waren 's-avonds schitterend verlicht.
The flower Palace with entrance and shopping
arcade were beautifully lit at night.

  bloemenpaleis en winkels avond vijver avond
hoofdgebouw avond             Illuminatie

 
Wie de Flora 's-avonds bezoekt, wordt getroffen door de
luisterrijke illuminaties van de erehal, winkelgalerijen en voetpaden.
Who visit the Flora by the evening is affected by the
magnificent illuminations of the erehal, shopping arcades and walkways.


molentje avond          molen flora avond


 
Het molentje bij de hoofdingang van Flora 1953.
The mill at the main entrance of Flora 1953 by night.


 bloemenmand avond    bloemenmand Heemstede avond

 
Een helder verlichte mand met een waterval van bloemen
was aan de grens van Haarlem met Heemstede opgesteld.

A brightly lit basket with a waterfall of flowers
was on the border of Haarlem with Heemstede.
kerkje Wilhelminaplein  

De Oude Kerk op het Wilhelminaplein
The 'Old Church' Heemstede.De Hartenkamp avond

Landgoed 'De Hartekamp' Heemstede.
Raadhuis verlicht        entree Raadhuis Heemstede avond
Raadhuis Heemstede1       Raandhuis Heenstede avond2

Het verlichte Raadhuis van Heemstede en de entree.
The illuminated Town Hall of Heemstede and the entrance.
 


bloemenrandjes 

poster Haarlem Lichtstad
 

Ook Haarlem-Lichtstad was betrokken
bij de bloemententoonstelling Flora 1953

class="auto-style8"
Also Haarlem-city of light was involved
in the Flora flower exhibition 1953A'damse Poort avond Amsterdamse Poort verlicht Flora 1953 Adamse Poort
Amsterdamse Poort Haarlem


Spaarwoudestraat verlicht

Spaarnwoudestraat
 


Zijlstraat avond    Grote Houtstraat avond

Zijlstraat                                              Houtstraatstadhuis Haarlem avond       Grote Markt avond

Het Stadhuis en het standbeeld van
Laurens Jansz. Coster op de Grote Markt
The Town Hall and the statue of
Laurens Jansz. Coster on the Grote MarktGrote Markt en Bavo     Bavo kerk avondachter Bavo avond     Bavo-kerk verlicht

       L.J.Coster

Lourens Jzn Coster        Vleeschhal avond

De Bavokerk en het standbeeld van
Laurens Jansz. Coster aan de Grote Markt
The Bavo Church and the statue of
Laurens Jansz. Coster on the Grote Markt
 

 Vleeshal      Provinsiehuis


De Vleeschhal aan de Grote Markt en het
Het Gouverneurshuis - Provinciale Griffie aan de Paviljoenslaan  
The Vleeschhal on the Grote Markt  and 
The Governor's mansion - the Provincial Registry-Paviljoenslaan

 

 Gravestenenbrug 
avond         Gravestenebrug verlicht

Gravestenebrug bij avond

    De Gravestenebrug over Het Spaarne
     
The Gravestenebridge across the Spaarne


ontwerp monument Houtplein

 

 
Lichtzuilen     
Lichtzuilen Houtplein  

Het Houtplein in  Haarlem. Op zes hoge zuilen is Helios,
de Griekse Zonnegod te zien met een vlammende toorts in zijn
rechterhand terwijl hij linkshandig zijn tweehoofdige paard,
met twee vleugels en acht benen  door de wolken stuurt.


On six high pillars the Greek Sun God Helios
is to see with a flaming torch in his right hand.
He sends left handed a two-headed horse,
with two wings and eight legs through the clouds.
monument op Houtplein     Lichtmonument Houtplein

 

 
Bavo Cathedraal    Cathedraal BavoSt.Bavo Kathedraal Bavo kathedraal  Het Paleis-Gouveneurshuis
Kathedraal "St.Bavo"  en  Het Paleis-
Gouverneurshuis, museum en Prov. Griffie

Cathedral "St. Bavo" and The Palace-Governor's
mansion, museum and Prov. Registry


Het Museum verlicht

De Kathedraal Bavo        Basiliek


Basiliek a.d.Leidsevaart

De basiliek aan de Leidsevaart.
The Basilica on the Leidsevaart.
Siebel
A postcard of Siebel jewelry stores
on the occasion of Flora 1953.
Sikkens Flora 1953

Sikkens' Verf - poster Flora 1953

   anischt1
anischt2   anischt3

ansicht4   ansicht5

ansicht6  ansicht7

ansicht8
Zeven leuke fantasiekaarten van tulpen-
en hyacintenvelden op Flora 1953 te koop.
Seven fun fantasy maps of tulips
and hyacinths fields on Flora 1953 for sale. 
bloemenrandje  
  koeÔenweide

Lelievijver


Zomer 1958 - het tentoonstellingsterrein is weer gewoon
een weide met koeien, die onderstaand uitzicht hebben
over de Lelievijver, richting Het Vrijheidsbeeld
Summer 1958 - The exhibition site is again just
a meadow with cows,overlooking the Lily Pond,
in the direction of the Statue of Liberty.
 Souvenirs:

fotomapje

vaasjes


bordje  Cloisonnee tegeltjevaasjes


Flora 1953 tinnen vaasjewandbordjewandbordje Flora 1953

    lepeltjeslepeltjespeld en lepeltje       

 

       
                                                                                                                     1953 Zomerzegels 
Zomerzegels 1953

Summer stamps 1953

 

            

Suikerzakje Flora 1953       badges

suikerzakje                                   Badges

                                             sugar packet                                            
 

 

 


Flora 1953 Vacantie folders

 

Holland Promotie NS en VVV

 

 

 

 


gastvrouw met catalus Cathalogus voor  Cathalogus achter 

De officiŽle Flora 1953 catalogus

bloemenrand

-terug-